Netlinepro

Reflektometryczne pomiary światłowodów

Pomiary reflektometryczne są podstawową czynnością, jaką wykonuje się podczas badania włókien światłowodowych. Dlatego nazywane są również pomiarami światłowodowymi. Do ich wykonania wykorzystuje się reflektometr. To sprzęt używany z reguły przy budowie i eksploatacji sieci światłowodowych. Pomiary reflektometryczne wykonywane są np. podczas prac instalacyjnych, zanim zostanie odebrany zmontowany system okablowania światłowodowego. Z tej techniki korzysta się również w sytuacji, gdy trzeba usunąć defekt, który wystąpił w trakcie eksploatacji instalacji światłowodowych. Reflektometr jest w stanie wykryć i dokładnie wskazać, w jakim miejscu doszło do uszkodzenia. Aby uśrednić wynik pomiaru można wykonać pomiar dwukierunkowy

Metody wykonywania pomiarów reflektometrycznych

Wyróżnić można dwie metody wykonywania pomiarów tłumienności światłowodu: transmisyjną i reflektometryczną.

Jeśli chcemy sprawdzić tłumienność światłowodów, to wówczas możemy skorzystać z podstawowej metody, jaką jest pomiar transmisyjny. Straty w światłowodach i urządzeniach światłowodowych wykrywane są za pomocą specjalnych zestawów testujących. W ich skład wchodzą mierniki mocy optycznej i źródła światła.

Z kolei w przypadku określenia tłumienności łącza optycznego i znalezienia miejsc, gdzie nastąpiły uszkodzenia albo występują niejednorodne włókna korzysta się z pomiarów reflektometrycznych. Służą temu wysokiej jakości reflektometry optyczne. To przyrządy, które za pomocą metody radiolokacyjnej, pozwalają określić czy uszkodzenia, jakie powstały w spawie są w normie czy też nie. Dzięki nim możliwa jest także lokalizacja miejsca awarii – czyli przerwa w światłowodzie. Uszkodzeń kabla, których nie da zobaczyć gołym okiem, można określić właśnie tą metodą. Badania wykonuje się już po zakończeniu prac instalacyjnych, aby sprawdzić czy dane łącze spełnia wymagania techniczne. W ramach odbioru przeprowadzanego przez specjalistów, spisywany jest protokół pomiarowy zawierający wyniki badań.

Co to jest reflektometr?

Reflektometr to elektroniczny przyrząd pomiarowy, który przede wszystkim wykorzystywany jest do pomiarów długości i tłumienia włókien światłowodowych oraz przewodów miedzianych. Wyróżnia się dwa rodzaje tego urządzenia: to torów przewodów miedzianych oraz optyczne, które wykorzystuje się do badań torów światłowodowych. Badanie reflektometrem polega na porównaniu parametrów impulsu pomiarowego wysyłanego w kierunku przewodu badanego z impulsem powrotnym odbitym od końca przewodu. Może też być to impuls odbity od jego niejednorodności. Dotyczy to np. miejsc spawania światłowodu.

Reflektometr wykorzystywany w telekomunikacji pozwala szybko zdiagnozować w sieciach światłowodowych oraz miedzianych miejsce i charakter usterek, których przyczyną może np. przerwanie kabla. Pomiar reflektometryczny stosowany jest do sprawdzania połączeń włókien światłowodowych o sporej długości. Czas powrotu wysłanego sygnału i charakter jego zniekształceń pozwala oszacować dość precyzyjnie jaką dany przewód ma budowę, długość, tłumienność oraz jaki jest rodzaj uszkodzenia.

Reflektometry najnowszej generacji są urządzeniami mikroprocesorowymi, które już w automatyczny sposób mierzą, przetwarzają i wyświetlają na ekranie dane sprawdzanego kabla. Reflektometr wykorzystuje się również w radiokomunikacji. Za pomocą tego przyrządu mierzy się współczynnik fali stojącej, a więc właściwy stosunek fali bieżącej do powracającej. Włącza się go szeregowo w tor sygnału wielkiej częstotliwości.

Co można zrobić za pomocą pomiaru reflektometrycznego?

Do czego mogą przydać się pomiary reflektometryczne? Reflektometry pozwalają:

  • dokonać pomiar tłumienności odbicia wstecznego złączek- to inaczej reflektancja złączek (jednostką pomiarową jest dB),
  • wykonać pomiar tłumienności jednostkowej poszczególnych włókien (pomiar wykonuje się w dB/km),
  • zrobić pomiar tłumienności optycznej spojeń i połączeń mechanicznych (jednostką pomiarową jest dB),
  • wykonać wizualizację rozkładu tłumienia wzdłuż kabla na ekranie reflektometru lub na wydruku dokumentacji pomiaru,
  • określić deformacje, które powstają na skutek zgnieceń, pęknięć czy błędów montażowych (nieprawidłowy montaż osprzętu światłowodowego).

Zapraszamy do skorzystania z usługi pomiarów reflektometrycznych.


Pomiary światłowodów